Connectez-vous

"Pescadori in festa" - Aiacciu
Nous vous avons accueilli avec grand plaisir sur le stand du CRPMEM lors des "Pescadori in festa" à Aiacciu. Le programme fut très chargé, avec notamment :
- 31 mai, accueil des officiels, inauguration, repas "moules frites".
- 1er juin : accueil des scolaires (explications diverses à propos des techniques de pêche), concerts et "soupe de poissons"
- 2 juin : Procession, concerts et banquet.

Incù sempri più piaceri, vi avemi accoltu annantu à u puntu d'infurmazioni di u CRPMAM di Corsica pà i "Piscadori in festa" in Aiacciu. U prugramma era carcu carcu, incù :
- 31 di maghju, accolta di l'eletti, inaugurazioni, cena "musculi (moules) fritti".
- 1mu di ghjunghju : accolta di i sculari (spiigazioni diversei à propositu di i technichi di pesca), cuncerti è "zuppa di pesci"
- 2 di ghjunghju : Prucessioni, cuncerti è "spuntinu"

"Pescadori in festa" - Aiacciu